+421940832723 info@elmip.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme?

Osobné údaje poskytujete spoločnosti ELMIP s.r.o. so sídlom Antona Bernoláka 442, 013 03 Varín, IČO: 53775058. Táto spoločnosť bude tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „my“ alebo „Spoločnosť“. Osobné údaje získavame a spracúvame vždy v súlade s právnymi predpismi a bezpečne.

Aké údaje zbierame?

Na marketingové účely zbierame všetky údaje podľa kontaktného formuláru (titul, meno a priezvisko, emailová adresa, číslo telefónu).

Načo a na akom právnom základe zbierame údaje, je to povinné?

Ak ste nám udelili súhlas so zaradením osobných údajov do marketingového systému, použijeme ich na marketingovú ponuku a marketingovú komunikáciu s Vami prostredníctvom telefónu. Súhlas je dobrovoľný.

Na priamy marketing sme oprávnení spracúvať Vaše údaje aj bez výslovného súhlasu, najmä ak ste nám ich udelili pri kúpe nášho tovaru.

Na právnom základe zákonnej povinnosti spracúvame v osobitnom zozname osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a číslo telefónu tých ľudí, ktorí podali námietku proti spracúvaniu osobných údajov, aby sme zabezpečili, že nebudú opätovne zaradení do systému.

Ako dlho údaje spracúvame

Údaje spracúvame až kým neodvoláte svoj súhlas s poskytnutím. Údaje, ktoré spracúvame na priamy marketing bez výslovného súhlasu, spracúvame len do podania námietky proti spracúvaniu. Údaje, ktoré spracúvame na základe zákonnej povinnosti, spracúvame po celý čas trvania povinnosti.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať emailom: info@elmip.sk, alebo oznámením zaslaným poštou na adresu spoločnosti.

Námietka

Ak Vaše údaje spracúvame na priamy marketing bez Vášho súhlasu, môžete kedykoľvek proti spracúvaniu namietať. Toto právo môžete uplatniť emailom na adrese info@elmip.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu spoločnosti.

Pokiaľ ide o iné údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť emailom na adrese info@elmip.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu spoločnosti.

Ďalšie Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy (napríklad po odvolaní súhlasu, namietaní proti priamemu marketingu, pri protizákonnom spracúvaní, po uplynutí účelu spracúvania).

Ak ste udelili súhlas, po 25.5.2018 máte v prípade jeho odvolania právo na prenosnosť údajov (t.j. aby sme Vám Vaše údaje poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi).

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie nevykonávame žiadne spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo kprijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie získate na telefónnom čísle +421 940 832 723